โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

ซิป้า เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ กระบวนการผลิต และการให้บริการที่ได้รับมาตรฐานสากลฯ  และให้เกิดการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์ สำนักงานฯ จึงได้มีการดำเนินการโครงการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Entrepreneur) มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆได้แก่

  1. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
  2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
  3. ส่งเสริมมาตราฐานกระบวนการซอฟต์แวร์ 4.ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

โดยมีการจัดทำเป็นโครงการย่อย 3 โครงการดังต่อไปนี้

  1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO
  2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ (ASEAN ICT Awards 2016: AICTA 2016)
  3. โครงการศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย กับประเทศสมาชิกกลุ่ม AEC รวมถึง พรบ. ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล