หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.)

พัฒนาผู้บริหารระดับสูงและอาวุโส ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคลังสมองของประเทศ ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในองค์ประกอบความมั่นคงแห่งชาติ โดยเฉพาะความมั่นคงของมนุษย์ มีทักษะ หลักคิดในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ในสถานการณ์อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร เพื่อร่วมกันสร้างเสริมความมั่นคงแห่งชาติโดยรวม