หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับคนรุ่นใหม่(RE-CU JUNIOR)

เป็นเครือข่ายของสังคมผู้พัฒนาและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กว้างขวางมาก และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการศึกษาอย่างได้ผลในขั้นสำหรับการก้าวเข้าสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาก่อน  RE-CU JUNIOR  จึงสามารถเติมเต็มความรู้พื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เพรียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ไม่นานนัก แต่อัดแน่นด้วยปัจจัยที่เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้แนวคิดที่ถูกต้องอย่างมีระบบ รวมถึงเป็นการปูพื้นฐานอย่างเชื่อมั่นแบบนักพัฒนาอสัหาริมทรัพย์มืออาชีพในอนาคตอีกด้วย

 

เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสำหรับคนหนุ่มสาว คนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีแนวความรู้เบื้องต้นด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการทำบริหารธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมพร้อมความรู้พื้นฐานที่จะก้าวต่อไปเพื่อไปสู่ RE-CU Senior ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิผลได้มากที่สุด เป็นการเปิดโอกาสให้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพื่อระดมความคิดเห็นทั้งจากนักวิชาการ ผู้ประกอบการมืออาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง