หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง

ประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ทั้งการกระจายของมลพิษจากภาคการผลิต มลพิษในเขตเมืองและชุมชน การลักลอบทิ้งสารเคมีและของเสีย จากอุตสาหกรรม ดินโคลนถล่ม ชายฝั่งถูกกัดเซาะพังทลาย การบุกรุกและการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลให้เกิดกระแสการเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดูแลและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การกำหนดเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์รวม เกิดการบูรณาการแนวคิดระหว่างการอนุรักษ์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคีร่วมพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงการผลิต การบริการ และการบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดรูปแบบเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ การจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูง และการเป็นนักบริหารมืออาชีพด้านสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดชื่อหลักสูตร คือ “หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง”

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงและนักบริหารระดับสูงในการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม และการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างประสบการณ์และกระบวนทัศน์ของผู้นำการเปลี่ยนแปลงและนักบริหาร สิ่งแวดล้อมยุคใหม่ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน