การอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน

หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ทางด้านเทคนิคการบริหารงานอุดมศึกษา การปรับปรุงพัฒนางาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานอุดมศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้บริหารระดับสูงสายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิบดี หรือเทียบเท่า(ระดับ 8 ขึ้นไป) หรือผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม

ผู้บริหารระดับสูงสายสนับสนุน จำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน และทราบกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านความรู้ ด้านเทคนิคการทำงาน การปรับปรุง พัฒนาการทำงาน การแก้ไขปัญหาในการทำงาน