หลักสูตรการบริหารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ยุคใหม่สำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ Smart Marketing

การบริการขององค์กรภาครัฐที่ผ่านมาเป็นไปในลักษณะของการผูกขาด อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ประกอบกับองค์กรภาคเอกชนเป็น คู่แข่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะสาธารณูปโภคจำเป็นต่อสาธารณชน จึงมีผลกระทบต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการบริการสาธารณูปโภคแบบใด เช่น ด้านการเงิน การจัดเก็บภาษี การต่อใบอนุญาต ใบขับขี่ พาสปอร์ต (Passport)  ด้านการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น น้ำ ไฟ ฯลฯ ด้านโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แทบเล็ตเป็นต้น ด้านการบริการทั่วไป เช่น การให้การสนับสนุนประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การเกษตร ถนนหนทาง ฯลฯ

 
ดังนั้นการบริหารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ยุคใหม่ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริหารขององค์กรภาครัฐ จะต้องมีทักษะความเข้าใจและความสามารถในการนำหลักคิดและกลยุทธ์ในด้านนี้ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารองค์กรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการต่อไป มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการตลาดยุคใหม่สำหรับผู้บริหารองค์กรเพื่อ เตรียมพร้อมภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ของนานาชาติ หลักสูตรการบริหารการตลาด สร้างภาพลักษณ์และลูกค้าสัมพันธ์ยุคใหม่ สำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน ไม่เพียงจะช่วยให้นักบริหารและนักการตลาดมีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ถูกต้องแล้ว แต่ยังสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อเอาชนะการแข่งขันสภาพเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความ พร้อมของประเทศไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในยุคปัจจุบันนี้ ได้