หลักสูตรผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

ด้วยสถาบันพัมนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อให้ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นมีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาคดี การบริหารจัดการคดี และมีความรู้เกี่ยวกับวิยาการสมัยใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนได้รับหลักการและแนวทางในการดำรงตนให้เป็นที่ ศรัทธาของประชาชน อันจะส่งผลให้ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นมีความพร้อมในหารปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง

การที่ผู้พิพากษาได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นมาแล้วช่วงเวลาหนึ่ง นับว่าได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนไปพอสมควร แต่เนื่องจากสภาวการณ์ต่างๆ ได้แปรเปลี่ยนไป อยู่เสมอ อีกทั้งวิทยาการในด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นจึงควรมีโอกาสที่จะเรียนรู้วิทยาการดังกล่าวเหล่านั้น รวมทั้งทักษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการคดี หรือการพัฒนาตนเองในส่วนความรู้บุคลิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการที่จะเข้ารับภาระหน้าที่ในระดับต่างๆ ต่อไปในอนาคต เช่น การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล