หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.สปท.) มีหน้าที่ประศาสน์วิทยาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันราชอาณาจักร ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งผู้บริหารจากภาคเอกชน และภาคการเมือง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ

ใช้ความรู้ความเข้าใจในวิทยาการชั้นสูงด้านยุทธศาสตร์ กอปรกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิด และการประสานงาน อย่างแน่นแฟ้นของผู้บริหารระดับสูงของประเทศ เป็นพื้นฐานสำคัญในการรักษาความมั่นคงและสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศชาติ