หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง

หลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตาม แนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการ พัฒนา ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความ มั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

มุ่งเน้นการพัฒนาให้มีภาวะผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านการบริหารอย่างถูกต้อง เหมาะสม ส าหรับการก้าวสู่ผู้บริหารในระดับนโยบาย สามารถ ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ สร้างหรือนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน ยกระดับองค์การให้มีขีด สมรรถนะด้านการจัดการสูง เพื่อให้การบริหารราชการมีความยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความสามารถ ในการนำประเทศให้ก้าวสู่การแข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เพื่อให้นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลางได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสามารถเป็นผู้นำบริหารการ เปลี่ยนแปลง และบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานและองค์กร เข้าใจกระบวนการสร้างเครือข่าย (Network) และระบบพันธมิตร (Partner) เพื่อเพิ่มพลังการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรม ที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สามารถถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง